Spil- centrum de Hettenheuvel

Het streven van de gemeente Eindhoven is dat alls scholen voor basisonderwijs deel uitmaken van een zogeheten SPIL - centrum. SPIL staat voor: SPelen - Integreren - Leren. Het is een plek in de wijk waar men voor kinderen veilig terecht kan voor onderwijs, opvang, opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheidszorg en leuke (buitenschoolse) activiteiten.
Wij hebben als SPIL- centrum een inhoudelijke samenwerking met Korein. Zij verzorgen peuterwerk en voor- en naschoolse opvang. Er is een gezamenlijke missie en visie geformuleerd, de zorg voor kinderen is beschreven, er is een Pedagogisch Raamplan.
Het doel van het SPIL- centrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk en zonder onderbreking te laten verlopen.  In een SPIL- centrum werken peuterwerk, de opvoedingsondersteuner, kinderopvang, basisonderwijs, schoolmaatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg nauw met elkaar samen. Wij wisselen ondermeer informatie uit, stemmen educatieve methodes onderling af, en indien gewenst biedt SPIL ook opvoedingsondersteuning op maat aan ouders. Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. 
Wij vinden de ontwikkeling van de kinderen, de doorgaande lijn en het betrekken van ouders hierbij heel waardevol. Het breed SPIL- Zorgteamoverleg vindt 5 à 6 keer per schooljaar plaats. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind(eren) besproken wordt in een breed SPIL- Zorgteam dan brengt de leerkracht en/of intern begeleider u hiervan op de hoogte en bespreekt de uitkomst met u.

Pedagogisch Raamplan Hettenheuvel 2020.pdf
Gezamenlijk ouderbeleidsplan Spil Hettenheuvel 2019-2020.pdf